Zpracování osobních údajů

v spoločnosti B-export, s.r.o.

 

Tento dokument obsahuje Zásady spracovania osobných údajov (ďalej len "Zásady") v spoločnosti B-export, s.r.o. (Ďalej len "Naša spoločnosť") ako správca osobných údajov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len "GDPR"). Týmito zásadami informujeme subjekty údajov o tom, akým spôsobom nakladáme s informáciami, dátami, ktoré s nami zdieľate. Ochrana súkromia a ďalej nadväzujúca ochrana osobných údajov je pre Našu spoločnosť jednou z najdôležitejších zásad, preto s osobnými údajmi nakladáme len výhradne s platnou legislatívou. Radi by sme Vás požiadali o prečítaní týchto Zásad spracovania osobných údajov v Našej spoločnosti, aby ste si boli istí, akým spôsobom sa pri spracovaní Vašich osobných údajov riadime.

 

Kontakty v súvislosti s ochranou osobných údajov v rámci Našej spoločnosti

 

 

Informácie o správcovi osobných údajov (ďalej len "Správca"):

 

Obchodná firma: B-export, s.r.o.

IČO: 0422 55 97

DIČ: CZ04225597

Sídlo: Radniční 3401, 434 01 Most

Kontaktná osoba: Oldřich Bubeníček

Kontaktný email: labet@labet.cz

Kontakt: +420 608 975 563

 

Poverenec pre ochranu osobných údajov nebol v Našej spoločnosti menovaný.


Čo je súčasťou týchto zásad:

 

Informácie o tom, aké osobné údaje zhromažďujeme.

Ako s Vašimi osobnými údajmi nakladáme.

Odkiaľ získavame Vaše osobné údaje.

Na základe akých účelov je spracovávame.

Komu osobné údaje poskytujeme.

Vaše práva v súvislosti s osobnými údajmi.


1. Aké osobné údaje zhromažďujeme?

V rámci Našej spoločnosti zhromažďujeme najmä tieto osobné údaje:

  1. Meno a priezvisko,
  2. Adresa bydlisko alebo adresu trvalého pobytu,
  3. Doručovací adresu,
  4. Telefónne číslo,
  5. Užívateľské meno

Všeobecne zhromažďujeme Vaše osobné údaje len v rozsahu, v akom boli poskytnuté v súvislosti s objednávkou či uzavretím zmluvy s Našou spoločnosťou, teda len v nevyhnutnom rozsahu pre plnenie zmluvy. Ďalšie údaje môžeme spracovávať na základe Vášho súhlasu.2. Ako s Vašimi osobnými údajmi nakladáme?

Osobné údaje sú uchovávané v digitálnej podobe podľa nariadenia GDPR. Doba uchovávania je stanovená vnútornými pravidlami Našej spoločnosti, ktoré kontrolujú zákonnosť držania osobných údajov. Vďaka tomuto procesu vieme určite, že Vaše osobné údaje nie sú držané nezákonne dlhšiu dobu, než je potrebné.

 

Všetky osobné údaje Správca ukladá len po nevyhnutnú dobu k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Subjektom údajov a Našou spoločnosťou a z dôvodu prípadného uplatňovania nárokov z týchto zmlúv spracovávame osobné údaje po dobu 10 (desať) rokov od ukončenia zmluvného vzťahu. V prípade, že ste Naši spoločnosti udelili súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, osobné údaje na základe tohto súhlasu spracovávame po dobu najdlhšie 5 (piatich) rokov.

 

Naša spoločnosť je správcom všetkých Vašich osobných údajov.

 

Správca ďalej taktiež prehlasuje, že prijal všetky primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov a že ku všetkým osobným údajom majú prístup len Správcom poverené osoby.

 

3. Odkiaľ získavame Vaše osobné údaje?

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete získavame najmä v rozsahu, v akom boli poskytnuté v súvislosti s dopytom a využití našich služieb na našom internetovom portáli elixi.cz/.sk labet.cz/sk. Ďalej spracovávame osobné údaje v rámci rokovaní o uzavretí zmluvy, ako aj v súvislosti s uzavretou zmluvou. Vy, ako subjekt údajov máte povinnosť poskytnúť len presné a pravdivé údaje. V prípade zmeny akýchkoľvek údajov ste povinní kontaktovať Našu spoločnosť, aby sme mali vždy tie najaktuálnejšie informácie.

 

4. Na základe akých účelov spracovávame osobné údaje?

Naša spoločnosť spracováva osobné údaje z presne stanovených účelov vymenovaných v článku. 6 nariadenia GDPR. V našom prípade pôjde najmä o účel plnenia zmluvy a poskytovania služieb podľa článku. 6 ods. 1 písm. b) GDPR; dodržanie právneho záväzku, ktorá sa vzťahuje na Našu spoločnosť, vedenie evidencie účastníkov, marketingové a obchodné ponuky služieb Našou spoločnosťou na základe čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR. V neposlednom rade taktiež spracovávame Vaše osobné údaje na základe Vášho prípadného súhlasu, ktorý sme od Vás dostali.

 

5. Komu osobné údaje poskytujeme?

Osobné údaje, ktoré o našich klientoch spracovávame neposielame do žiadnych iných krajín / zasielame do krajín Európskej únie. Osobné údaje sú poskytované zmluvným dopravcom a iným subjektom. Zmluvný dopravca získava len tie potrebné údaje, ktoré sú potrebné na doručenie Vašej objednávky. Tieto spoločnosti sú vo vzťahu, správca - spracovateľ, spracovateľmi a vždy sa riadi pokynmi Správca (Naša spoločnosť).

6. Vaše práva v súvislosti s osobnými údajmi

1. Právo na informácie o Vašich osobných údajoch

Máte právo na získanie potvrdenia, či sú o Vašej osobe v Našej spoločnosti spracovávané nejaké osobné údaje. Ak o Vás Naša spoločnosť spracováva nejaké osobné údaje máte právo na oznámenie všetkých osobných údajov, ktoré o Vás spracovávame.

 

2. Právo na kópiu osobných údajov

Ak o Vás Naša spoločnosť uchováva nejaké údaje, máte právo na informáciu, za akým účelom spracovávame Vaše osobné údaje, aké kategórie osobných údajov spracovávame, či sú tieto údaje sprístupnené iným príjemcom, máte právo tiež zistiť plánovanú dobu, po ktorú sú uložené osobné údaje, právo podať sťažnosť atď.

 

3. Právo na opravu osobných údajov

Ak zistíte, že o Vás spracovávame akýkoľvek osobný údaj a zistíte, že je nepresný alebo neúplný, máte právo na aktualizáciu či doplnenie tohto nepresného údaju.

 

4. Právo na vymazanie osobných údajov

Máte právo požadovať o vymazanie svojich osobných údajov, ak už pre nás nie sú potrebné pre ten účel, na ktorý boli spracovávané. Taktiež máte právo na vymazanie, ak ste odvolal súhlas s ich spracovávaním alebo boli spracovávané v rozpore s právnymi predpismi.


5. Právo na obmedzenie spracovanie osobných údajov

Máte právo požadovať obmedzenie spracovania, ak popierate presnosť osobných údajov, alebo je ich spracovanie protiprávne, ale odmietate vymazanie osobných údajov a žiadate namiesto toho len obmedzenie ich použiteľnosti, alebo ak nás požiadate, môžeme Vaše vybrané údaje spracovávať aj potom, čo nie sú potrebné na účel, pre ktorý boli Vami Našej spoločnosti poskytnuté.

 

6. Právo na prenosnosť údajov

V prípade, že sa Vaše osobné údaje spracúvajú automatizovane, máte právo na tzv. prenosnosť týchto údajov, ktoré Vám následne budú poskytnuté v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte.

 

7. Právo namietať proti spracovaniu osobných údajov

Máte právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu osobných údajov, vrátane profilovania, ktoré spracovávame z dôvodu oprávneného záujmu. Ak sú Vaše údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, môžete namietať, a následne už Vaše údaje nebudeme spracovávať na tento účel.

 

8. Právo odvolať súhlas

Ak sme Vaše osobné údaje spracovávali na základe Vášho súhlasu, máte právo kedykoľvek odvolať tento súhlas. Spracovanie osobných údajov, ktoré prebehlo pred odvolaním súhlasu, je zákonné.

 

9. Právo podať sťažnosť u dozorného úradu

Ak máte za to, že sme Vaše osobné údaje spracovávali nezákonne či došlo k porušeniu pravidiel ochrany osobných údajov, maté právo podať sťažnosť u dozorného úradu, v Českej republike je to Úrad na ochranu osobných údajov, so sídlom Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. Kontakt: +420 234 665 111, email: posta@uoou.cz, dát. schránka: qkbaa2n.

 

10. Poskytovanie osobných údajov subjektom údajov

V prípade, že subjekt údajov využije jedného alebo viacerých vyššie vymenovaných práv, Naša spoločnosť má povinnosť odpovedať na žiadosť bezodkladne, najneskôr však do jedného mesiaca od doručenia žiadosti.

 

Ak subjekt údajov uplatní svoje právo prostredníctvom elektronickej komunikácie, Naša spoločnosť mu požadované informácie poskytne tiež elektronickou formou, ibaže Subjekt údajov požiada o iný spôsob poskytovania informácií.

 

Naša spoločnosť má právo v prípade opakovanej, čí neopodstatnenej žiadosti o poskytnutie informácií účtovať primeraný poplatok za administratívne náklady s tým spojené.

 

Záverečné ustanovenia

 

  1. Všetky právne vzťahy vznikajúcej v súvislosti so spracovaním osobných údajov sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky, bez ohľadu na to, odkiaľ bol prístup realizovaný. K riešeniu prípadných sporov vzniknutých v súvislosti s ochranou súkromia medzi Našou spoločnosťou a dotknutou osobou je daná právomoc a príslušnosť súdov Slovenskej republiky.
  2. Odoslaním dopytu z internetového dopytového alebo kontaktného formulára potvrdzujete, že ste oboznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu prijímate.
  3. Subjekty údajov, ktorí poskytujú svoje osobné údaje Našej spoločnosti na základe súhlasu so spracovaním Osobných údajov tak robia dobrovoľne.
  4. Naša spoločnosť si vyhradzuje právo zmeniť či doplňovať tieto Zásady spracovania osobných údajov.
  5. Tieto zásady nadobúdajú účinnosť dňom 13.12. 2018.